Regulamin sklepu internetowego izybar.pl

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 Właścicielem sklepu internetowego www.izybar.pl zwanym „sklepem” jest Cukiernia Piekarnia Izybar Barbara Zubowicz z siedzibą Police ul.Starzyńskiego 9 72-010 zwanym „Sprzedającym”.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:

Cukiernia Piekarnia Izybar Barbara Zubowicz

Ul.Starzyńskiego 9 Police 72-010

NIP: 8510009263

REGON: 810724892

e-mail: izybar@gmail.com

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: www.izybar.pl

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tortów i ciast,cupcakes, mufinek, ciastek znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

Torty zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Kolory, kwiaty, tortów i dekoracje na nich, mogą nieco różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach, a wszelkiego rodzaju dekoracje np. figurki czy kwiaty mogą być przytwierdzane do tortu za pomocą wykałaczek, bądź innych narzędzi, tak aby zachować stabilność konstrukcji w ramach realizowanego zlecenia.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.izybar.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Torty zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy odbierając tort , który jest niezgodnego z zamówienie lub uszkodzony. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: izybar@gmail.com

 

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 96 godziny. Tort zamówiony przez sklep internetowy  www.izybar.pl jest pieczony w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 48 godzin.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.izybar.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres izybar@gmail.com, zamówienie złożone drogą mailową na adres izybar@gmail.com, oznacza że klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

Nowy Rok

Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

Wszystkich Świętych

Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu odbioru ul.Duńska 58 Szczecin, Plac Orła Białego 8/u/1 oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży www.izybar.pl, przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych sklepu. Każde zamówienie jest potwierdzane indywidualnie w odrębnej korespondencji mailowej.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy sklepu izybar@gmail.com

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

7. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

płatność za pośrednictwem serwisu PayU, umożliwiającego płatność za pomocą różnych banków i kart kredytowych8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, e-tort.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Dostawa Produktów możliwy jest w następujący sposób:

odbiór osobisty w wyznaczonym miejscu,

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z biurem 91 3121124 e-mailem pod adresem izybar@gmail.coml, ale zastrzeżeniem że nie później niż 96 godziny przed realizacją dostawy.

13. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy tort nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy tort jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności pracownika cukierni. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności tortu z zamówieniem kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu odbioru błędnej godziny i daty.

15. Sprzedający dopuszcza możliwość odwołania złożonego zamówienia z przyczyn takich jak, awarie prądu, gazu, braku wody, nie dostarczenie przez hurtownie świeżych surowców do produkcji, oraz innych przyczyn nie zależnych od sprzedającego.16. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 96 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefiniowany w ramach zamówienia.

III. Reklamacja i zwroty 

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie odbioru, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie odbioru, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie odbioru i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie odbioru pracownik Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

 - reklamacja nie może dotyczyć odcieni kolorów, kwiatów, owoców, wielkości figurek bądź też proporcji tortu, jak również dekoracji tortu,  ponieważ zdjęcie tortu, jest tylko przykładem, a nie wzorem w ramach realizacji, który ma zostać odzwierciedlony w stu procentach, ponieważ klient w ramach zamówienia, ma prawo do zmiany wielkości zamówienia tortu, a co za tym idzie kształt tortu i forma dekoracji automatycznie ulega zmianie, co nie zmienia faktu, że konwencja tortu przedstawiona na wzorze musi zostać zachowana.

- Owoce sezonowe użyte do wykonania tortu mogą być zastąpione innymi owocami w ramach dostępności.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

 IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

 V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.

VI. Oferta

1. Każdy użytkownik/klient który wysyła zapytanie na adres www.izybar.pl, jednocześnie  wyraża zgodę na otrzymywanie newsletteru, chyba że zastrzeże w przesłanej wiadomości mailowej, że nie życzy sobie przesyłania jakichkolwiek informacji związanych z ofertą  z sklepu www.izybar.pl